மூடு

பள்ளிகள்

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, ஒறையூர்

ஒறையூர்


தொலைபேசி : 7598779204

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, கஞ்சங்கொல்லை

கஞ்சங்கொல்லை


தொலைபேசி : 7598779155

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, கடலூர் துறைமுகம்(பெ)

கடலூர் துறைமுகம்


தொலைபேசி : 7598778981

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, கட்டியாங்குப்பம்

கட்டியாங்குப்பம்


தொலைபேசி : 7598778995

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, கண்டமங்கலம்

கண்டமங்கலம்


தொலைபேசி : 7598779153

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, கம்மாபுரம்

கம்மாபுரம்


தொலைபேசி : 7598779160

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, கருங்குழி

கருங்குழி


தொலைபேசி : 7598778996

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, கருவேப்பிலங்குறிச்சி

கருவேப்பிலங்குறிச்சி


தொலைபேசி : 7598779128

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, கழுதூர்

கழுதூர்


தொலைபேசி : 7598779148

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, காடாம்புலியூர்

காடாம்புலியூர்


தொலைபேசி : 7598779181