மூடு

பள்ளிகள்

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, அடரி

அடரி


தொலைபேசி : 7598779150

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, ஆண்டார்முள்ளிப்பள்ளம்

ஆண்டார்முள்ளிப்பள்ளம்


தொலைபேசி : 7598779201

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, ஆலடி

ஆலடி


தொலைபேசி : 7598779132

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, ஆவினங்குடி

ஆவினங்குடி


தொலைபேசி : 7598779142

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, இ.கீரனூர்

இ.கீரனூர்


தொலைபேசி : 7598779162

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, இந்திராநகர்

இந்திராநகர்


தொலைபேசி : 7598778936

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, இராமாபுரம்

இராமாபுரம்


தொலைபேசி : 7598778986

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, இருப்பு

இருப்பு


தொலைபேசி : 7598779149

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, எம்.பொடையூர்

எம்.பொடையூர்


தொலைபேசி : 7598779137

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, எறும்பூர்

எறும்பூர்


தொலைபேசி : 7598779184