மூடு

புள்ளிவிவர அறிக்கை

Filter Document category wise

வடிகட்டி

புள்ளிவிவர அறிக்கை
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – மணல் 03/06/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – கிராணைட் 03/06/2019 பார்க்க (5 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – சிலிக்கா மண் 03/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை -தீக்களிமண் உருட்டு களிமண் 03/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – சக்கை கல் 03/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – கிராவல், லேட்டரைட், செம்மண் மற்றும் சவுடு மண் 03/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – கிராவல் மற்றும் கூழாங்கற்கள் 03/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட புள்ளிவிவர அறிக்கை_2015_16 09/07/2018 பார்க்க (4 MB)
மாவட்ட தொழில் புள்ளி விவர அறிக்கை_2016_16 09/07/2018 பார்க்க (372 KB)