மூடு

அரசு மருத்துவமனை (நுரையீரல் சுவாசப்பிரிவு), கேப்பர் மலை, கடலூர்