மூடு

மாவட்ட வருவாய் நிர்வாகம்

வருவாய் நிர்வாகம்

வருவாய் கோட்டஙகள்
வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர் வட்டங்களின் எண்னிக்கை
கடலூர் கோட்டம் 3
சிதம்பரம் கோட்டம் 4
விருத்தாசலம் கோட்டம் 3
மொத்த வட்டங்களின் எண்னிக்கை 10

 


வருவாய் வட்டத்தின் விபரங்கள்
வருவாய் வட்டத்தின் பெயர் வருவாய் கிராமங்களின் எண்னிக்கை
கடலுர் வட்டம் 82     கிராமங்களின் பட்டியல்[42 KB]
பண்ருட்டி வட்டம் 99     கிராமங்களின் பட்டியல்[43 KB]
குறிஞ்சிப்படி வட்டம் 71     கிராமங்களின் பட்டியல்[43 KB]
கோட்டதின் மொத்த கிராமங்களின் எண்னிக்கை    252
சிதம்பரம் வட்டம் 120     கிராமங்களின் பட்டியல்[47 KB]
காட்டுமண்ணர்கோவில் வட்டம் 123    கிராமங்களின் பட்டியல்[44 KB]
புவனகிரி வட்டம் 73      கிராமங்களின் பட்டியல்[41 KB]
ஸ்ரீமுஷ்ணம் வட்டம் 51      கிராமங்களின் பட்டியல்[34 KB]
கோட்டதின் மொத்த கிராமங்களின் எண்னிக்கை     367
விருத்தாசலம் வட்டம் 124     கிராமங்களின் பட்டியல்[46 KB]
திட்டக்குடி வட்டம் 109     கிராமங்களின் பட்டியல்[44 KB]
வேப்பூர் வட்டம் 53      கிராமங்களின் பட்டியல்[38 KB]
கோட்டதின் மொத்த கிராமங்களின் எண்னிக்கை     286
மாவட்டதின் மொத்த கிராமங்களின் எண்னிக்கை                      905