மூடு

நிர்வாகம்

கீழ்கண்ட துறைகள் நிர்வாகத் துறை பிரிவின்கீழ் ஊள்ளன:

  1. வருவாய்த்துறை
  2. நில அலவைத்துறை
  3. ஊள்ளூர் திட்ட ஆணையம்
  4. ஊரகநிர்வாகம் மற்றும் வளர்சி
  5. உள்ளாட்சி அமைப்புகள்
  1.           கடலூர் நகராட்சி
  2.           பண்ருட்டி நகராட்சி
  3.           சிதம்பரம் நகராட்சி
  4.           நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி
  5.           விருத்தாசலம் நகராட்சி