மூடு

நலத்துறைகள்

மக்கள் சமுக நலனுக்காக செயல்படும் துறைகள் இங்கே தரபட்டுள்ளன :

  1. ஆதி திராவிடர் நலம்

  2. பிற்படுத பட்டோர் நலத்துறை

  3. சமுக நலத்துறை

  4. சமுக நலத்துறை – சத்துணவு

  5. தாட்கோ

  6. முன்நாள் படைவீரர் நலம்