மூடு

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி

மாவட்ட ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22
1 கடலூர் (PDF 3.2 MB) (PDF 3.7 MB)
2 அண்ணாகிராமம் (PDF 1.1 MB) (PDF 1.6 MB)
3 பண்ருட்டி (PDF 1.9 MB) (PDF 1.2 MB)
4 குறிஞ்சிப்பாடி (PDF 2.0 MB) (PDF 847 KB)
5 மேல்புவனகிரி (PDF 2.8 MB) (PDF 1.2 MB)
6 கீரப்பாளையம் (PDF 1.2 MB) (PDF 804 KB)
7 பரங்கிப்பேட்டை (PDF 2.5 MB) (PDF 1.2 MB)
8 விருத்தாசலம் (PDF 1.5 MB) (PDF 1.2 MB)
9 நல்லூர் (PDF 786 KB) (PDF 408 KB)
10 மங்களூர் (PDF 1.6 MB) (PDF 853 KB)
11 காட்டுமன்னார்கோயில் (PDF 1.6 MB) (PDF 831 KB)
12 குமராட்சி (PDF 2.4 MB) (PDF 2.0 MB)
13 கம்மாபுரம் (PDF 1.1 MB) (PDF 820 KB)
14 ஸ்ரீமுஷ்ணம் (PDF 2.0 MB) (PDF 829 KB)

வட்டார ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22
1 கடலூர் (PDF 1.4 MB) (PDF 322 KB)
2 அண்ணாகிராமம் (PDF 1.5 MB) (PDF 566 KB)
3 பண்ருட்டி (PDF 1.4 MB) (PDF 789 KB)
4 குறிஞ்சிப்பாடி (PDF 1.5 MB) (PDF 1 MB)
5 மேல்புவனகிரி (PDF 1.7 MB)
6 கீரப்பாளையம் (PDF 1.2 MB) (PDF 297 KB)
7 பரங்கிப்பேட்டை (PDF 1.2 MB) (PDF 246 KB)
8 விருத்தாசலம் (PDF 1.1 MB)
9 நல்லூர் (PDF 2.4 MB)
10 மங்களூர் (PDF 2.4 MB) (PDF 4.0 MB)
11 காட்டுமன்னார்கோயில் (PDF 926 KB) (PDF 4.0 MB)
12 குமராட்சி (PDF 1.2 MB) (PDF 4.0 MB)
13 கம்மாபுரம் (PDF 1.2 MB)
14 ஸ்ரீமுஷ்ணம் (PDF 2.4 MB)

கிராம ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22
1 கடலூர் (PDF 2.2 MB) (PDF 3.4 MB)
2 அண்ணாகிராமம் (PDF 2.9 MB) (PDF 2.5 MB)
3 பண்ருட்டி (PDF 2.9 MB) (PDF 2.2 MB)
4 குறிஞ்சிப்பாடி (PDF 303 KB) (PDF 1.2 MB)
5 மேல்புவனகிரி (PDF 1.7 MB) (PDF 1.9 MB)
6 கீரப்பாளையம் (PDF 3.2 MB) (PDF 3.3 MB)
7 பரங்கிப்பேட்டை (PDF 1.3 MB) (PDF 1.4 MB)
8 விருத்தாசலம் (PDF 5.4 MB) (PDF 3.2 MB)
9 நல்லூர் (PDF 7.3 MB) (PDF 4.6 MB)
10 மங்களூர் (PDF 8.1 MB) (PDF 3.7 MB)
11 காட்டுமன்னார்கோயில் (PDF 7.4 MB) (PDF 3.6 MB)
12 குமராட்சி (PDF 5.4 MB) (PDF 3.1 MB)
13 கம்மாபுரம் (PDF 8.8 MB) (PDF 3.9 MB)
14 ஸ்ரீமுஷ்ணம் (PDF 6.1 MB) (PDF 3.5 MB)