மூடு

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம்

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் 2005 – சொடுக்குக

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் தொடர்பு அலுவலர்
வ.எண் அலுவலகத்தின் பெயர் உதவி பொது தகவல் அதிகாரி பொது தகவல் அலுவலர் பெயர் மற்றும் முகவரி மேல்முறையீட்டு அலுவலர் முகவரி
1 மாவட்ட ஆட்சியரகம் மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது), கடலூர் . மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், கடலூர்
2 மாவட்ட வழங்கல் அலுவலகம் மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர், கடலூர் . மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், கடலூர்
3 மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகம் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர், கடலூர் . மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், கடலூர்
4 மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர், கடலூர் . மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், கடலூர்
5 மாவட்ட ஆட்சியரின் கூடுதல் நேர்முக உதவியாளர் (நிலம்) மாவட்ட ஆட்சியரின் கூடுதல் நேர்முக உதவியாளர் (நிலம்), கடலூர் . மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், கடலூர்
6 உதவி ஆணையர்(ஆயம்) உதவி ஆணையர்(ஆயம்), கடலூர் . மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், கடலூர்
7 தனித்துணை ஆட்சியர் (ச.பா.தி) தனித்துணை ஆட்சியர் (ச.பா.தி), மாவட்ட ஆட்சியரகம், கடலூர் . மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், கடலூர்
8 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (கணக்கு) மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (கணக்கு), மாவட்ட ஆட்சியரகம், கடலூர் . மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், கடலூர்
9 தனி வட்டாட்சியர் (அரசு கேபிள் டி.வி) தனி வட்டாட்சியர் (அரசு கேபிள் டி.வி), மாவட்ட ஆட்சியரகம், கடலூர் . மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், கடலூர்
10 வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம், கடலூர் . வருவாய் கோட்ட அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளர், கடலூர் வருவாய் கோட்ட அலுவலர், கடலூர் .
11 வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம், சிதம்பரம் வருவாய் கோட்ட அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளர், சிதம்பரம் வருவாய் கோட்ட அலுவலர், சிதம்பரம்
வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம், விருத்தாசலம்
வருவாய் கோட்ட அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளர், விருத்தாசலம்
வருவாய் கோட்ட அலுவலர், விருத்தாசலம்
12 வட்டாட்சியர் அலுவலகம், கடலூர் . தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், கடலூர் . வட்டாட்சியர், கடலூர் .
13 வட்டாட்சியர் அலுவலகம், பண்ருட்டி தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், பண்ருட்டி வட்டாட்சியர், பண்ருட்டி
14 வட்டாட்சியர் அலுவலகம், சிதம்பரம் தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், சிதம்பரம் வட்டாட்சியர், சிதம்பரம்
15 வட்டாட்சியர் அலுவலகம், காட்டுமண்ணார்கோயில். தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், காட்டுமண்ணார்கோயில் வட்டாட்சியர், காட்டுமண்ணார்கோயில்.
16 வட்டாட்சியர் அலுவலகம், விருத்தாசலம்
தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், விருத்தாசலம்
வட்டாட்சியர், விருத்தாசலம்
17 வட்டாட்சியர் அலுவலகம், திட்டக்குடி தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், திட்டக்குடி வட்டாட்சியர், திட்டக்குடி
18 வட்டாட்சியர் அலுவலகம், குறிஞ்ப்பாடி தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், குறிஞ்ப்பாடி வட்டாட்சியர், குறிஞ்ப்பாடி
19 வட்டாட்சியர் அலுவலகம், வேப்பூர் தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், வேப்பூர் வட்டாட்சியர், வேப்பூர்
20 வட்டாட்சியர் அலுவலகம், புவணகிரி தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், புவணகிரி வட்டாட்சியர், புவணகிரி
21 வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ஸ்ரீமுஷ்ணம் தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், ஸ்ரீமுஷ்ணம் வட்டாட்சியர், ஸ்ரீமுஷ்ணம்
22 குடிமைப்பொருள் வழங்கல் கடலூர் . தனி வட்டாட்சியர் (குடிமைப்பொருள் வழங்கல்), கடலூர் . வருவாய் கோட்ட அலுவலர், கடலூர் .
23 குடிமைப்பொருள் வழங்கல் பண்ருட்டி வட்ட வழங்கல் அலுவலர், பண்ருட்டி வருவாய் கோட்ட அலுவலர், கடலூர் .
24 குடிமைப்பொருள் வழங்கல் சிதம்பரம் வட்ட வழங்கல் அலுவலர், சிதம்பரம் வருவாய் கோட்ட அலுவலர், சிதம்பரம் .
25 குடிமைப்பொருள் வழங்கல் காட்டுமண்ணார்கோயில் வட்ட வழங்கல் அலுவலர், காட்டுமண்ணார்கோயில் வருவாய் கோட்ட அலுவலர், சிதம்பரம் .
26 குடிமைப்பொருள் வழங்கல் சிதம்பரம் தனி வட்டாட்சியர் (குடிமைப்பொருள் வழங்கல்), சிதம்பரம் வருவாய் கோட்ட அலுவலர், சிதம்பரம்
27 குடிமைப்பொருள் வழங்கல் திட்டக்குடி வட்ட வழங்கல் அலுவலர், திட்டக்குடி வருவாய் கோட்ட அலுவலர், விருத்தாசலம்
28 குடிமைப்பொருள் வழங்கல் குறிஞ்ப்பாடி வட்ட வழங்கல் அலுவலர், குறிஞ்ப்பாடி வருவாய் கோட்ட அலுவலர், கடலூர்
29 குடிமைப்பொருள் வழங்கல் வேப்பூர் வட்ட வழங்கல் அலுவலர், வேப்பூர் வருவாய் கோட்ட அலுவலர், விருத்தாசலம்
30 குடிமைப்பொருள் வழங்கல் புவணகிரி வட்ட வழங்கல் அலுவலர், புவணகிரி வருவாய் கோட்ட அலுவலர், சிதம்பரம்
31 குடிமைப்பொருள் வழங்கல் ஸ்ரீமுஷ்ணம் வட்ட வழங்கல் அலுவலர், ஸ்ரீமுஷ்ணம் வருவாய் கோட்ட அலுவலர், சிதம்பரம்
32 சமூக நல பாதுகாப்புத் திட்டம் கடலூர் . தனி வட்டாட்சியர் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்), கடலூர் . வருவாய் கோட்ட அலுவலர், கடலூர் .
33 சமூக நல பாதுகாப்புத் திட்டம் பண்ருட்டி தனி வட்டாட்சியர் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்), பண்ருட்டி வருவாய் கோட்ட அலுவலர், கடலூர் .
34 சமூக நல பாதுகாப்புத் திட்டம் சிதம்பரம் தனி வட்டாட்சியர் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்), சிதம்பரம் வருவாய் கோட்ட அலுவலர், சிதம்பரம் .
35 சமூக நல பாதுகாப்புத் திட்டம் காட்டுமண்ணார்கோயில் தனி வட்டாட்சியர் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்), காட்டுமண்ணார்கோயில் வருவாய் கோட்ட அலுவலர், சிதம்பரம் .
36 சமூக நல பாதுகாப்புத் திட்டம் சிதம்பரம் தனி வட்டாட்சியர் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்), சிதம்பரம் வருவாய் கோட்ட அலுவலர், சிதம்பரம்
37 சமூக நல பாதுகாப்புத் திட்டம் திட்டக்குடி தனி வட்டாட்சியா (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்), திட்டக்குடி. வருவாய் கோட்ட அலுவலர், விருத்தாசலம்
38 சமூக நல பாதுகாப்புத் திட்டம் குறிஞ்ப்பாடி தனி வட்டாட்சியா (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்), குறிஞ்ப்பாடி வருவாய் கோட்ட அலுவலர், கடலூர்
39 சமூக நல பாதுகாப்புத் திட்டம் வேப்பூர் தனி வட்டாட்சியா (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்), வேப்பூர் வருவாய் கோட்ட அலுவலர், விருத்தாசலம்
40 சமூக நல பாதுகாப்புத் திட்டம் புவணகிரி தனி வட்டாட்சியா (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்), புவணகிரி வருவாய் கோட்ட அலுவலர், சிதம்பரம்
41 சமூக நல பாதுகாப்புத் திட்டம் ஸ்ரீமுஷ்ணம் தனி வட்டாட்சியா (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்), ஸ்ரீமுஷ்ணம் வருவாய் கோட்ட அலுவலர், சிதம்பரம்
42 கோட்ட ஆய அலுவலகம் கடலூர் . கோட்ட ஆய அலுவலர், கடலூர் . உதவி ஆணையர் (ஆயம்), மாவட்ட ஆட்சியரகம், கடலூர் .
43 கோட்ட ஆய அலுவலகம் சிதம்பரம் கோட்ட ஆய அலுவலர், சிதம்பரம் உதவி ஆணையர் (ஆயம்), மாவட்ட ஆட்சியரகம், கடலூர் .