மூடு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டி

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட ஆட்சியரின் செப்டம்பர்-2019 மாத உத்தேச பயண நிரல் 31/08/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆகஸ்ட்-2019 மாத உத்தேச பயண நிரல் 31/07/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட ஆட்சியரின் ஜுலை-2019 மாத உத்தேச பயண நிரல் 01/07/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – மணல் 03/06/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – கிராணைட் 03/06/2019 பார்க்க (5 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – சிலிக்கா மண் 03/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை -தீக்களிமண் உருட்டு களிமண் 03/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – சக்கை கல் 03/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – கிராவல், லேட்டரைட், செம்மண் மற்றும் சவுடு மண் 03/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கணிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – கிராவல் மற்றும் கூழாங்கற்கள் 03/06/2019 பார்க்க (2 MB)