மூடு

அடைவு

கீழ்கண்ட அடைவுகளை இங்கேபெறலாம்  :

 1. தொடர்பு அடைவுகள்
 2. பேரிடர் மேலான்மை அடைவுகள்
 3. உதவி அழைப்புகள்
 4. தொலைபேசி மற்றும் அஞ்சல் குறியீட்டுஎண்கள்
 5. பொது பயன்பாடுகள்

 

 •  வங்கிகள்
 •   பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள்
 •   மின்சாரம்
 •   மருத்துவமணைகள்
 •   நகரட்சிகள்
 •  அரசு சாரா நிறுவனங்கள்
 •   அஞ்சல்
 •   பள்ளிகள்