மூடு

வெளிமுகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண் பொறியியல் துறை இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான பணியாளா்களை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அறிவிக்கைகள் விவரம்

வெளிமுகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண் பொறியியல் துறை இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான பணியாளா்களை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அறிவிக்கைகள் விவரம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வெளிமுகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண் பொறியியல் துறை இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான பணியாளா்களை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அறிவிக்கைகள் விவரம்

வெளிமுகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண்மை பொறியியல் துறையில் உள்ள இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கு தேவையான பணியாளா்கள் உதவி துளைஞா்கள் (Rotary Driller) – 6 எண்கள் வழங்குவதற்கு உண்டான ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை – வேளாண்மை பொறியியல் துறை

22/07/2021 05/08/2021 பார்க்க (3 MB)