மூடு

இரண்டடுக்கு இரும்பு கட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மாவட்ட பி.வ, மி.பி.வ (ம) சி.பா நல அலுவலகத்திலிருந்து

இரண்டடுக்கு இரும்பு கட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மாவட்ட பி.வ, மி.பி.வ (ம) சி.பா நல அலுவலகத்திலிருந்து
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
இரண்டடுக்கு இரும்பு கட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மாவட்ட பி.வ, மி.பி.வ (ம) சி.பா நல அலுவலகத்திலிருந்து

கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு கல்லூாி மாணவியா் விடுதிகளுக்கு (மி.பி.வ.) இரண்டடுக்கு இரும்பு கட்டில் வழங்குதல், ஒப்பந்தப்புள்ளி எண். 01-2020-2021

16/12/2020 30/12/2020 பார்க்க (386 KB)