மூடு

மான்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இருசக்கர வாகனம் வழங்குதல்

15/07/2018 - 31/08/2018
மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம், கடலூர்

மான்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இருசக்கர வாகனத்தை பயனாளிகளுக்கு வழங்குகின்றார்இருசக்கர வாகனம் வழங்கும் நிகழ்சி[31 KB ]