மூடு

கோவிட்-19 தடுப்பூசி கையிருப்பு

ஆரம்ப சுகாதார மையம் வாரியாக கோவிட்-19 தடுப்பூசி கையிருப்பு

வ.எண்  தேதி
நிலவர அறிக்கை
   20    04/09/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்   [ 59 KB ]
   19    03/09/2021
தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 79 KB ]
   18    02/09/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 78 KB ]
   17    01/09/2021
தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 78 KB ]
 
   16    31/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 79 KB ]
   15    30/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 79 KB ]
   14    29/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 79 KB ]
   13    27/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 79 KB ]
   12    26/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்   [ 79 KB ]
   11    24/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 79 KB ]
   10    22/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 79 KB ]
   9    21/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 79 KB ]
   8    20/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 79 KB ]
   7     19/08/2021
தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 78 KB ]
   6    07/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 142 KB ]
   5    06/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 80 KB ]
   4    05/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 79 KB ]
   3    04/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 79 KB ]
   2    03/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [ 79 KB ]
   1    02/08/2021 தடுப்பூசி கையிருப்பு நிலவர அறிக்கைக்கு இங்கே சொடுக்கவும்    [257 KB]