மூடு

கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டம் – 08.11.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/11/2021
கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டம்

மாவட்ட அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு (DISHA) கூட்டம் 08.11.2021 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 37 KB)