மூடு

கஜா புயல் நிவாரன நிதி உதவி

 

வகைப்பாடு வாரியாக கஜா புயல் நிவாரன நிதி உதவி பெற்றவர்களின் விபரங்கள்
வ. என். வகைப்பாடு விபரம் பயனாளிகளின் விபரம்
1 குடிசைகள் சேத நிவாரனம்
பயனாளிகளின் விபரபட்டியல்     [116 Kb]
2 வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு நிவாரனம்
பயனாளிகளின் விபரபட்டியல்        [154 Kb]
3 கால்நடைகள் உயிரிழப்பு நிவாரனம்
பயனாளிகளின் விபரபட்டியல்      [78 Kb]
4 மனித உயிரிழப்பு நிவாரனம்
பயனாளிகளின் விபரபட்டியல்      [59 Kb]
5 பயிர்கள் இழப்பு / பாதிப்பு நிவாரனம்
பயனாளிகளின் விபரபட்டியல்       [143 Kb]
6 தோட்டப்பயிர்கள் பாதிப்பு நிவாரனம் பயனாளிகளின் விபரபட்டியல்       [74 Kb]